705 924 11 11
  • 8 705 924 11 11 Телефон нөміріНомер телефона
  • 8 727 338 20 30 ҚалалықГородской
  • support@pandora.kz
  • Байланыс-орталықтың жұмыс кестесі:График работы контакт-центра: Күн сайын сағат 9:00-ден 20:00-ге дейінЕжедневно с 9:00 до 20:00
Жалғыз ресми интернет-дүкен
Единственный официальный интернет-магазин
Менің бейінімМой профиль
Жеке кабинетЛичный кабинет

Мұнда тапсырыстар туралы ақпарат және жеке деректер сақталады.

Здесь хранится информация о заказах и личные данные.

Оларды кез келген сәтте өзгертуге болады.

Их можно изменить в любой момент.

Жария офертаПубличная оферта

НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Сайт келушісі — Тапсырысты орналастыру мақсатынсыз https://www.pandora.kz/ сайтына кірген тұлға.

Посетитель Сайта — лицо, пришедшее на сайт https://www.pandora.kz/ без цели размещения Заказа.

Пайдаланушы — осы офертаның шарттарын құптайтын және pandora.kz Интернет-дүкенінде Тапсырыстарды орналастыруға ниет білдіретін жеке тұлға, Сайт келушісі.

Пользователь — физическое лицо, посетитель Сайта, акцептирующий условия настоящей оферты и желающий разместить Заказы в Интернет-магазине pandora.kz

Сатып алушы — pandora.kz Интернет-дүкенінде тапсырысты орналастырған пайдаланушы.

Покупатель — Пользователь, разместивший Заказ в Интернет-магазине pandora.kz

Сатушы — «АМАДЕО ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» ЖШС, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген, БСН 150640014229, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Алмалы ауданы

Продавец — ТОО «АМАДЕО ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ», юридическое лицо, зарегистрированное согласно законодательству Республики Казахстан, расположенное по адресу: Юридический адрес: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Алмалинский район

Шевченко к-сі, 90, 61-кеңсе, нақты мекенжайы: Алматы қ., Шевченко к-сі, 90, 61-кеңсе мекенжайы бойынша орналасқан заңды тұлға.

ул. Шевченко, 90, оф.61, фактический адрес: г. Алматы, ул. Шевченко 90, оф. 61, БИН 150640014229.

Интернет-дүкен — Сатушыға тиесілі, Интернет желісінде Сатушымен сатып алу үшін тауарлар, сондай-ақ төлеу және Тауарларды Сатып алушыларға жеткізу шарттары ұсынылған, http://www.pandora.kz мекенжайы бойынша орналасқан Интернет сайт, тел. +7 (727) 338 20 30, +7 (705) 924 1111.

Интернет-магазин — Интернет сайт, принадлежащий Продавцу, расположенный в сети Интернет по адресу: http://www.pandora.kz, тел. +7 (727) 338 20 30, +7 (705) 924 1111, где представлены Товары, предлагаемые Продавцом для приобретения, а также условия оплаты и доставки Товаров Покупателям.

Сайт — https://www.pandora.kz

Сайт — https://www.pandora.kz

Тауар — Сайтта сатуға ұсынылған PANDORA брендінің зергерлік әшекейлері, PANDORA брендінің аксессуарлары және PANDORA брендінің өзге де тауарлары. Тауардың егжей-тегжейлі сипаты, сипаттамалары http://www.pandora.kz Сайтында Тауар бар тиісті парақшада көрсетіледі.

Товар — ювелирные украшения бренда PANDORA, аксессуары бренда PANDORAи иные товары бренда PANDORA, представленные к продаже на Сайте. Подробное описание, характеристики Товара указываются на соответствующей странице с Товаром на Сайте http://www.pandora.kz

Тапсырыс — Сайтта таңдалған Тауарларды Сатып алушымен сатып алуға және көрсетілген мекенжай бойынша жеткізуге/өздігінен шығару арқылы Сатып алушының тиісті түрде ресімделген сұрау салуы.

Заказ — должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение и доставку по указанному Покупателем адресу/посредством самовывоза Товаров, выбранных на Сайте 

Осы құжат, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 395-бабы 5-тармағына, 447-бабы 1-тармағына сәйкес «АМАДЕО ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» ЖШС-тың Интернет-дүкенін және Интернет-дүкен қызметтерін пайдаланушысы/Сатып алушы арасында Тауарды сатып алу-сату шартын жасасу үшін барлық елеулі талаптарды қамтитын жария оферта болып табылады және http://www.pandora.kz Интернет-дүкенінің Сайты арқылы Тауарларды сатып алу талаптарын айқындайды.

Настоящий документ, в соответствии с п. 5 ст. 395, п. 1 ст. 447 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, является  публичной офертой, содержащей в себе все существенные условия для заключения договора купли-продажи Товара между Интернет-магазином ТОО «АМАДЕО ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» и пользователем услуг Интернет-магазина/Покупателем и определяет условия приобретения Товаров через Сайт Интернет-магазина http://www.pandora.kz


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Осы жария оферта Сатып алушымен Тауарды сатып алу-сату шартын жасасу үшін барлық елеулі талаптарды қамтиды.

1.1. Настоящая публичная оферта, содержит в себе все существенные условия для заключения договора купли-продажи Товара с Покупателем. 

1.2. Интернет-дүкенде Тауарға Тапсырысты орналастырумен Сатып алушы осы офертаның талаптарымен сөзсіз келіседі және қабылдайды. Осы Жария офертамен келіспеген жағдайда Пайдаланушы сервисті пайдалануды дереу тоқтатуы және http://www.pandora.kz Сайтынан шығуға міндетті.

1.2. Размещением Заказа на Товар в Интернет-магазине Покупатель безоговорочно соглашается и принимает условия настоящей оферты. В случае несогласия с настоящей Публичной офертой Пользователь обязан немедленно прекратить использование сервиса и покинуть Сайт http://www.pandora.kz.

1.3. Сатушы Сайтта жаңа редакциядағы офертаны жариялау жолымен Сатып алушыға хабарлай отырып, осы офертаның талаптарын біржақты өзгертуге құқылы.

1.3. Продавец вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящей оферты с доведением до сведения Покупателя путем размещения оферты в новой редакции на Сайте.

1.4. Сатып алушы Интернет-ресурстың интерактивті ресурстарын мақсаты бойынша пайдалануға, пікірлерді қалдыруға, материалдарға комментарийлерді жазуға және функционалдың қолжетімділігі кезінде онлайн-тілдесуді жүргізуге құқылы.

1.4. Покупатель вправе использовать интерактивные ресурсы Интернет магазина по назначению, оставлять отзывы, комментировать материалы, и вести онлайн-общение при доступности функционала.

1.5. Жария оферта Пайдаланушымен Сайтта Тапсырыс ресімделген сәттен бастап немесе Пайдаланушыдан Интернет-дүкеннің телефондары арқылы Тапсырыс қабылданған сәттен бастап Пайдаланушымен құпталған болып табылады. Офертаның акцепті болған жағдайда Пайдаланушы Сатушымен тапсырыс берілген тауарларды сатып алу-сату шартын жасасқан болып саналады және Сатып алушы мәртебесіне ие болады.

1.5. Публичная оферта признается акцептованной Пользователем с момента оформления им Заказа на Сайте или с момента принятия от Пользователя Заказа по телефонам Интернет-магазина.В случае акцепта оферты Пользователь считается заключившим с Продавцом договор купли-продажи заказанных товаров и приобретает статус Покупателя. 

1.6. Сатушыға өзінің тегін, атын, әкесінің атын, жеткізу мекенжайын, e-mail және телефон нөмірін, ЖСН, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін (сериясын), берілген күнін, берген мекемені хабарлай отырып, Сайт келушісі/Пайдаланушы/Сатып алушы көрсетілген байланыс құралдарын пайдалануға, оның ішінде Сатушымен, сондай-ақ Сайт келушілері/Пайдаланушылар/Сатып алушылар алдында осы оферта бойынша міндеттемелерді орындау үшін тартылатын үшінші тұлғалармен сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді жүзеге асыру мақсатында, сонымен қатар Сатушының жеңілдіктері, алдағы және қазіргі акциялары және басқа да іс-шаралары туралы ақпаратты, сондай-ақ сатып алу-сату шартының шеңберінде міндеттемелерді орындауға тікелей байланысты өзге де ақпаратты қамтитын жарнамалық және ақпараттық сипаттағы жіберілімдер үшін, дербес деректерді пайдалануға және сақтауға келісім береді.

1.6. Сообщая Продавцу свои фамилию, имя, отчество, адрес доставки, e-mail и номер телефона, ИИН, номер (серию) дату выдачи, орган выдачи документа, удостоверяющего личность,Посетитель Сайта/Пользователь/Покупатель дает согласие на использование указанных средств связи, в том числе и на пользование и хранение персональных данных Продавцом, а также третьими лицами, привлекаемыми для выполнения обязательств по настоящей оферте перед Посетителями Сайта/Пользователями/Покупателями, в целях осуществления обязательств по договору купли-продажи, а также для рассылок рекламного и информационного характера, содержащих информацию о скидках, предстоящих и действующих акциях и других мероприятиях Продавца, а также иную информацию, непосредственно связанную с выполнением обязательств в рамках договора купли-продажи.

2. ИНТЕРНЕТ – ДҮКЕН МӘРТЕБЕСІ

2. СТАТУС ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНА2.1. Интернет-дүкен Сатушының жеке меншігі болып табылады және Интернет желісі арқылы Тауарларды қашықтықтан сату тәсілін ұйымдастыру үшін арналған.

2.1. Интернет-магазин является собственностью Продавца и предназначен для организации дистанционного способа продажи Товаров через сеть Интернет. 

2.2. Интернет-дүкен Сатып алушыдан тауарды қарау, тапсырысты есептеу және ресімдеу үшін, Интернет-дүкеннің ресурсын пайдалануға арналған шартты тіркеу немесе жасасу сияқты, Интернет-дүкеннің ресурсын пайдалану үшін арнайы іс-әрекеттерді талап етпейді.

2.2. Интернет-магазин не требует от Покупателя специальных действий для использования ресурса Интернет-магазина для просмотра товара, расчета и оформления заказа, таких,  как регистрация или заключение договора на пользование ресурсом Интернет-магазина.

2.3. Интернет-дүкен Тапсырысты ресімдеу кезінде Сатып алушымен ұсынылған ақпараттың мазмұны және сенімділігі үшін жауаптылықта болмайды.

2.3. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.

3. САТЫП АЛУШЫ МӘРТЕБЕСІ3. СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ

3.1. Сатып алушы тапсырысты ресімдеу кезінде ақпараттың сенімділігі, оның үшінші тұлғалардың наразылығынан тазалығы үшін жауаптылықта болады.

3.1. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа информации, и ее чистоту от претензий третьих лиц. 

3.2. Сатып алушы «Мен офертаның талаптарымен келісемін» бағанында белгіні қою жолымен, осы офертамен белгіленген талаптармен өзінің келісімін растайды. Осылайша Сатып алушы оферта талаптарының онымен оқылғанын және түсінікті екенін растайды.

3.2. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящей офертой, путем проставления отметки в графе «Я согласен с условиями оферты». Тем самым Покупатель подтверждает, что условия оферты им прочитаны и понятны. 

3.3. Тауарды қарау және таңдау, сонымен қатар Тапсырысты ресімдеу үшін Интернет-дүкеннің ресурсын пайдалану Сатып алушы үшін ақысыз болып табылады.

3.3. Использование ресурса Интернет-магазина для просмотра и выбора Товара, а также для оформления Заказа является для Покупателя безвозмездным. 

3.4. Тауар Сатып алушымен кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес, тек қана жеке, отбасылық, үй мұқтаждықтары үшін сатып алынады.

3.4. Товар приобретается Покупателем исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

4. САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫНЫҢ (ОФЕРТАНЫҢ) МӘНІ 4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ОФЕРТЫ)

4.1. Сатушы Сатып алушының тапсырысы (тары) негізінде Сатушымен офертада және оған қосымшаларда белгіленген талаптарға сәйкес және бағалар бойынша, Сатушының қоймасында Тауар бар болған жағдайда Сатып алушыға Тауарды сатады. Нөлдік баға бар немесе «Қолда жоқ» белгісі бар тауарлар сатылымда жоқ деп танылады.

4.1. Продавец, на основании заказа(-ов) Покупателя продаёт Покупателю Товар в соответствии с условиями и по ценам, установленным Продавцом в оферте и приложениях к ней, при условии наличия Товара на складе Продавца. Товары с нулевой ценой или отметкой «Отсутствует в наличии» признаются отсутствующими в продаже. 

4.2. Сатып алушымен тапсырыс берілген және төленген тауарларды жеткізу Сатушымен жүзеге асырылады.

4.2. Доставка товаров, заказанных и оплаченных Покупателем, осуществляется Продавцом.

4.3. Сатып алушы және Сатушы арасындағы қарым-қатынастарға Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері, оның ішінде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің, Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңының (бұдан әрі – «Заң») ережелері қолданылады.

4.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения законодательства Республики Казахстан, в том числе положения Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» (далее – «Закон»). 

4.4. Сатушы Сатып алушының Тауарды Сатушымен ұсынылған талаптармен сатып алу ниеті туралы хабарламаны алған сәттен бастап, Сатып алушы офертаның және оған қосымшалардың барлық талаптарын (офертаның акцепті) толық көлемде және ерекшеліктерсіз қабылдады деп саналады.4.4. Покупатель считается принявшим все условия оферты (акцепт оферты) и приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента получения Продавцом сообщения о намерении Покупателем приобрести товар на условиях, предложенных Продавцом.


5. САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫН ЖАСАСУ ТӘРТІБІ5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

5.1. Сатып алушы Тапсырысты Интернет-дүкеннің жария офертасының талаптарымен, Интернет-дүкеннің Сайтынан өздігінен, немесе Сайтта көрсетілген телефондар бойынша Интернет-дүкеннің менеджері арқылы ресімдей алады.

5.1. Покупатель может оформить Заказ самостоятельно на Сайте Интернет-магазина, либо через менеджера Интернет-магазина по телефонам, указанным на Сайте, на условиях публичной оферты интернет-магазина. 

5.2. Тапсырысты Интернет-дүкенде ресімдеген кезде, Сатып алушы өзі туралы мынадай ақпаратты:

5.2. При оформлении заказа в интернет-магазине, Покупатель обязан предоставить о себе информацию: 

• Тауар Сатып алушысының Т.А.Ә. (жеке тұлғалар үшін);

• Ф.И.О. (для физических лиц) Покупателя Товара; 

• Тауардың жеткізу мекенжайын;

• адрес доставки Товара; 

• ЖСН, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін (сериясын), берілген күнін, берген мекемені;

• ИИН, номер (серию) дату выдачи, орган выдачи документа, удостоверяющего личность;

Тауар Сатып алушысының байланыс телефонын және электрондық поштасын ұсынуға міндетті.

контактный телефон и электронную почту Покупателя Товара. 

5.3. Сатып алушының сатып алу-сату шартын жасасу туралы ерік білдіруі соңғысымен Интернет-дүкендегі Тапсырыс нысанына осы офертаның 5.2.-тармағында көрсетілген тиісті деректерді енгізу немесе Тапсырысты Интернет-дүкеннің менеджері арқылы беру жолымен жүзеге асырылады.

5.3. Волеизъявление Покупателя о заключении договора купли-продажи осуществляется посредством внесения последним соответствующих данных, указанных в п. 5.2. настоящей оферты в форму Заказа в Интернет-магазине либо подачей Заказа через менеджера Интернет-магазина. 

5.4. Сатып алу-сату шартының (офертаның) 7.3.-тармағында көрсетілген тәртіпте Интернет-дүкенмен Сатып алушының тапсырысы расталған соң сатып алу-сату шарты жасасқан болып саналады.

5.4. Договор купли-продажи считается заключенным после подтверждения Интернет-магазином Заказа Покупателя в порядке, указанном в п. 7.3. договора купли-продажи (оферты).

5.5. Интернет-дүкен сатып алу-сату шартының (офертаның)

5.5. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе, перечисленную в п. 

5.2.-тармағында келтірілген Сатып алушы туралы ақпаратты редакцияламайды.5.2. договора купли-продажи (оферты).


6. ТАУАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ6. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

6.1. Тауар Сайтта PANDORA тауар белгісінің құқық иесінің жеке меншігі болып табылатын графикалық бейне-кескіндер арқылы ұсынылған.

6.1. Товар представлен на Сайте через графические изображения-образцы, являющиеся собственностью правообладателя товарного знака PANDORA.

6.2. Әрбір графикалық бейне-кескін мәтіндік ақпаратпен ілеседі: Тауардың атауы, өлшемдік қатары (қажет болған кезде), бағасы және сипаты.

6.2. Каждое графическое изображение-образец сопровождается текстовой информацией: наименованием, размерным рядом (при необходимости), ценой и описанием Товара. 

6.3. Интернет-дүкенде ұсынылған барлық ақпараттық материалдар анықтамалық сипатта болады және Тауардың түсін, өлшемдерін және пішінін қоса алғанда, Тауардың қасиеттері мен сипаттамалары туралы ақпаратты толыққанды жеткізе алмайды. Сатып алушыда Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты сұрақтар туындаған жағдайда, Сатып алушы Тапсырысты ресімдеу алдында Сайтта көрсетілген телефондар арқылы Сатушыға жүгінуі тиіс.

6.3. Все информационные материалы, представленные в Интернет - магазине, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать информацию о свойствах и характеристиках Товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, Покупатель должен перед оформлением Заказа обратиться к Продавцу по телефонам указанным на Сайте.

6.4. Сатып алушының өтініші бойынша Интернет-дүкеннің менеджері Сатып алушының Тауарды сатып алу туралы шешімді қабылдау үшін, Сатып алушының көзқарасы бойынша қажетті және жеткілікті өзге ақпаратты (телефон бойынша немесе электрондық пошта арқылы) ұсынуға құқылы.

6.4. По просьбе Покупателя менеджер Интернет-магазина вправе предоставить (по телефону или посредством электронной почты) прочую информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке Товара.7. ТАУАРДЫ САТЫП АЛУ ТӘРТІБІ 7. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

7.1. Сатып алушы Интернет-дүкенде ұсынылған кез келген Тауарға Тапсырысты ресімдеуге құқылы. Әрбір Тауар Сатушыда бар болған жағдайда, оған кез келген санда тапсырыс беруге болады. Көрсетілген қағидадан ерекшеліктер акцияларды өткізген Тауар сатудан алып тасталған және т.с.с. жағдайда әрбір Тауардың сипатында көрсетілген.

7.1. Покупатель вправе оформить Заказ на любой Товар, представленный в Интернет-магазине. Каждый Товар может быть заказан в любом количестве, при условии его наличия у Продавца. Исключения из указанного правила указаны в описании каждого Товара в случае проведения акций, снятия Товара с продажи и т.п.

7.2. Тапсырыс Сатып алушымен Сайтта көрсетілген телефондар бойынша ресімделуі немесе Сайтта өздігінен ресімделуі мүмкін. Сатып алушы Сатушының қаржылық мониторинг субъектісі болып табылатынымен келіседі, осыған байланысты Сатып алушы Сатушының талабы бойынша ҚР заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес онымен негізді сұрау салынған, клиенттерді тиісті тексеруге арналған құжаттар мен ақпаратты ұсынуға міндетті. Сатып алушы клиенттерді тиісті тексеруге арналған құжаттар мен ақпаратты ұсынбаған жағдайда, Сатушы Сатып алушымен Тауарды сатып алу-сату шартын жасасудан бас тартуға құқылы, ал бұл Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша бұзушылық болып табылмайды.

7.2. Заказ может быть оформлен Покупателем по телефонам, указанным на Сайте, или оформлен самостоятельно на Сайте. Покупатель согласен, что Продавец является субъектом финансового мониторинга, в связи с чем Покупатель по требованию Продавца обязуется предоставлять обоснованно запрошенные им документы и информацию для надлежащей проверки клиентов согласно законодательству РК о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. В случае непредставления Покупателем документов и информации для надлежащей проверки клиентов, Продавец имеет право отказать Покупателю в заключении договора купли-продажи Товара, что не будет являться нарушением по Гражданскому Кодексу Республики Казахстан. 

7.3. Тапсырыс ресімделген соң Сатушы таңдалған тауарды, оның бағасын және тапсырыстың жалпы сомасын көрсетумен, Тапсырыстың қабылдануын растайтын ақпаратты Сатып алушының e-mail-іне жіберу жолымен Тапсырысты растайды немесе Интернет-дүкеннің менеджері телефон арқылы немесе Сатып алушыға СМС хабарламаны жіберу жолымен Сатып алушымен байланысады.

7.3. После оформления Заказа Продавец подтверждает Заказ Покупателя путем отправления на e-mail Покупателя информации, подтверждающей принятие Заказа, с указанием выбранного Товара, его цены и общей суммы заказа, или менеджер Интернет-магазина связывается с Покупателем по телефону, или путем отправки Покупателю СМС оповещения. 

7.3. Тапсырыс ресімделген соң Сатушы таңдалған тауарды, оның бағасын және тапсырыстың жалпы сомасын көрсетумен, Тапсырыстың қабылдануын растайтын ақпаратты Сатып алушының e-mail-іне жіберу жолымен Тапсырысты растайды немесе Интернет-дүкеннің менеджері телефон арқылы немесе Сатып алушыға СМС хабарламаны жіберу жолымен Сатып алушымен байланысады.

7.3. После оформления Заказа Продавец подтверждает Заказ Покупателя путем отправления на e-mail Покупателя информации, подтверждающей принятие Заказа, с указанием выбранного Товара, его цены и общей суммы заказа, или менеджер Интернет-магазина связывается с Покупателем по телефону, или путем отправки Покупателю СМС оповещения. 

7.4. Егер Сатып алушымен Сатушының Интернет-дүкенінде ресімделген тапсырыс Сатып алушыға Сатушының тарапынан расталмаса, онда Сатып алушы +7 705 924 11 11 немесе +7 727 338 20 30 телефондары бойынша Тапсырыстың алынғанына, қабылданғанына және жұмысқа жіберілгеніне өздігінен көз жеткізуі тиіс. Тапсырыс расталмаған кезде ресімделген сәттен бастап 2 күн ішінде оның күші жойылады.

7.4. Если Заказ, который был оформлен Покупателем в Интернет-магазине Продавца, не был подтвержден со стороны Продавца Покупателю, то Покупатель должен самостоятельно убедиться по телефонам: +7 705 924 11 11 или +7 727 338 20 30, в том, что его Заказ был получен, принят и передан в работу. При неподтверждении Заказа он аннулируется в течение 2 дней с момента оформления.

7.5. Қоймада Тауар болмаған кезде Интернет-дүкеннің менеджері бұл туралы Сатып алушыға хабардар етуге міндетті (телефон бойынша немесе электрондық пошта, СМС хабарлама арқылы).

7.5. При отсутствии Товара на складе менеджер Интернет-магазина обязан поставить в известность об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной почты, СМС оповещения).

7.6. Сатушыда Тауар болмаған кезде, Сатып алушы оны басқа Тауармен ауыстыруға немесе Тапсырысты болдырмауға құқылы.

7.6. При отсутствии Товара в наличии у Продавца, Покупатель вправе заменить его другим Товаром либо отменить Заказ.

7.7. Сатып алушыға тауарды жеткізу мерзімі Алматы қаласы бойынша тапсырысты алған күні, немесе келесі күні есептеледі, бұл тапсырысты курьерлік қызметке берген уақытқа байланысты, Қазақстан Республикасының облыстық өңірлеріне – 7 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде және Сатып алушымен Тапсырысты қабылдаудың растауы алынған соң келесі күні есептеле бастайды. Жеткізудегі іркілістер Сатушының кінәсінен емес орын алған күтпеген мән-жайлардың салдарынан болуы мүмкін.

7.7. Срок доставки Товара Покупателю по городу Алматы исчисляется либо в день получения заказа, либо на следующий день, что зависит от времени передачи заказа представителю курьерской службы, в остальные регионы Республики Казахстан - не более 7 рабочих дней и начинает исчисляться на следующий день после получения Покупателем подтверждения принятия Заказа. Задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца.8. ТАУАРДЫҢ БАҒАСЫ 8. ЦЕНА ТОВАРА 

8.1. Интернет-дүкенде Тауардың Бағасы Тауар бірлігі үшін теңгемен көрсетілген.

8.1. Цена Товара в Интернет-магазине указана в тенге за единицу Товара. 

8.2. Сайтта көрсетілген Тауардың Бағасы Интернет-дүкенмен біржақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін, бұл ретте Сатып алушымен тапсырыс берілген және төленген Тауардың Бағасы өзгертілуге жатпайды.

8.2. Указанная на Сайте цена Товара может быть изменена Интернет - магазином в одностороннем порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем Товар изменению не подлежит.

8.2. Сайтта көрсетілген Тауардың Бағасы Интернет-дүкенмен біржақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін, бұл ретте Сатып алушымен тапсырыс берілген және төленген Тауардың Бағасы өзгертілуге жатпайды.

8.2. Указанная на Сайте цена Товара может быть изменена Интернет - магазином в одностороннем порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем Товар изменению не подлежит.

8.3. Тапсырыстың толық құны Тауардың құнынан, жеткізу құнынан тұрады.

8.3. Полная стоимость Заказа состоит из стоимости Товара, стоимости доставки.

8.4. Әрбір Тапсырысты жеткізу құны тапсырыс берілген Тауар, Тауар салмағы, жеткізу өңірі мен тәсілі, сонымен қатар (қажет болған жағдайда) төлеу нысаны негізінде жеке есептеледі, және де Сайтта Тапсырысты ресімдеудің соңғы кезеңінде көрсетіледі.

8.4. Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя из заказанного Товара, веса Товара, региона и способа доставки, а также (в случае необходимости) формы оплаты, и указывается на Сайте на последнем этапе оформления Заказа.9. ТАУАРДЫ ТӨЛЕУ9. ОПЛАТА ТОВАРА

9.1. Тауардың құнын және жеткізуін төлеу тәсілдері мен тәртібі (қажет болған кезде) Сайтта «Төлеу және Жеткізу» бөлімінде көрсетілген. Қажет болған кезде тапсырыс берілген Тауарды төлеу және жеткізу тәртібі мен талаптары (қажет болған кезде) Сатып алушымен Интернет-дүкеннің менеджерімен келісіледі.

9.1. Способы и порядок оплаты стоимости Товара и доставки (при необходимости) указаны на сайте в разделе «Оплата и Доставка». При необходимости порядок и условия оплаты заказанного Товара и доставки (при необходимости) оговариваются Покупателем с менеджером Интернет-магазина.

9.2. Қолма-қол ақшамен төлеу нысаны кезінде Сатып алушы Тауар берілген сәтте ақшаны жеткізу жөніндегі курьерге беру жолымен Сатушыға Тауардың бағасын төлеуге міндетті.

9.2. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу цену Товара в момент его передачи путем передачи денег курьеру по доставке. 

9.3. Сатып алушы Тапсырысты Интернет-дүкенде таңдалған кез келген тәсілмен төлейді.

9.3. Покупатель оплачивает Заказ любым способом, выбранным в Интернет-магазине. 

9.4. Сатушы Сатып алушыға Тауарды сатып алуды растайтын құжатты (бақылау немесе тауарлық чекті) ұсынуға міндетті.

9.4. Продавец обязан предоставить Покупателю документ, подтверждающий приобретение Товара (контрольный или товарный чек).

9.5. Интернет-дүкенде Тауарды сыйлық сертификатының көмегімен төлеу қолжетімсіз.

9.5. Оплата Товара с помощью подарочного сертификата недоступна в Интернет-магазине.10. ТАУАРЛАРДЫ ЖЕТКІЗУ10. ДОСТАВКА ТОВАРОВ

10.1. Тауарды жеткізу тәсілдері, тәртібі және мерзімдері Сайтта «Төлеу және Жеткізу» бөлімінде көрсетілген.

10.1. Способы, порядок и сроки доставки Товара указаны на сайте в разделе «Оплата и Доставка». 

10.2. Сатып алушыға сатып алу-сату шартын орындау орнында Тауар берілген сәттен бастап, Тараптармен Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне (тауарлық жүкқұжатқа) қол қойылған немесе Тауарды сатып алуды растайтын құжат (бақылау немесе тауарлық чек) берілген сәттен бастап Тауарға меншік құқық және оның кездейсоқ бүліну, жоғалу немесе зақымдану тәуекелі Сатып алушыға ауысады.

10.2. Переход права собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю в месте исполнения договора купли-продажи, с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи товара (товарной накладной) или выдачи документа, подтверждающего приобретения Товара (контрольный или товарный чек).

10.3. Жеткізілген кезде Тауар Сатып алушыға табысталады.

10.3. При доставке Товар вручается Покупателю. 

10.4. Сатып алушы Тауарды қабылдаған сәтте оны саны және сұрыпталымы бойынша қабылдауға міндетті.

10.4. Покупатель обязан принять товар по количеству и ассортименту в момент его приемки. 

10.5. Тауарды алған кезде Сатып алушы Сатушының (тасымалдаушының) көзінше оның жүкқұжатқа сәйкестігін тексеруге, Тауардың атауы бойынша санына, сапасына, жиынтықтылауына, сондай-ақ көзге көрінетін ақаулардың жоқтығына көз жеткізуге құқылы. Сатып алушы, Тауарды алған кезде өзң қолымен Тауардың сыртқы түріне және жиынтылықтауына наразылықтарының жоқ екенін растай отырып, Сатып алушының тапсырысына қол қоюға міндетті.

10.5. При получении товара Покупатель вправе в присутствии представителя Продавца (перевозчика) проверить его соответствие накладной, удостовериться по наименованию товара в количестве, качестве, комплектности товара, а также в отсутствии видимых дефектов. Покупатель, при получении товара, обязан подписать Заказ покупателя, подтверждая своей подписью, что не имеет претензий к внешнему виду и комплектности товара.

10.6. Сатып алушы жеткізуді жүзеге асыру – оны көрсету Тауарды алған және ол үшін төлемді жүзеге асырған сәтте аяқталатын, Сатып алушымен сатып алынатын Тауардың ажыратылмас бөлігі болып табылмайтын жеке қызмет екенін түсінеді және осымен келіседі.

10.6. Покупатель понимает и соглашается с тем, что осуществление доставки - отдельная услуга, не являющаяся неотъемлемой частью приобретаемого Покупателем Товара, оказание которой заканчивается в момент получения Товара и осуществления платежа за него.11. ТАУАРҒА КЕПІЛДІК11. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

11.1. Тауарға кепілдік мерзім Заңға және Сатушының ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес белгіленген және Интернет-дүкеннің Сайтында көрсетілген.

11.1. Гарантийный срок на товар установлен в соответствии с Законом и внутренними нормативными документами Продавца и отображается на сайте Интернет-магазина. 

11.2. Сатып алушы тиісті сападағы тауар пайдаланылмаса, оның тауарлық түрі, тұтынушылық қасиеттері, бұйымнан бөлінбеген пломбалар мен затбелгілер, сонымен қатар Тауарды сатып алу фактісін растайтын құжат сақталса, Тауарды сатып алу күнінен бастап он төрт күнтізбелік күн ішінде айырбастауға немесе қайтаруға құқылы.

11.2. Покупатель вправе обменять или вернуть Товар надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, неотделенные от изделия пломбы и ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения Товара, в течение четырнадцати календарных дней со дня приобретения товара.

11.3. Сатып алынған Тауардың сапасына Тауарды алған және төлеген соң туындаған наразылықтар ҚР «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына және Сатушының кепілдікті міндеттемелеріне сәйкес қаралады. Осыған байланысты Тауарды жеткізумен сатып алу Сатып алушыға кепілдікті қызмет көрсету немесе ауыстыру мақсаттарында Сатушыдан сатып алынатын Тауардың жеткізуін талап етуге құқық бермейді, және Сатып алушыға бару арқылы Тауарға кепілдікті қызмет көрсетуді немесе ауыстыруды жүзеге асыру мүмкіндігін бермейді. Сатушы (дайындаушы) тұтынушыға тиісті емес сападағы Тауарды жеткізуге және (немесе) қайтаруға/айырбастауға байланысты шығыстарды өтейді. Тиісті емес сападағы Тауарды жеткізуге және (немесе) қайтаруға/айырбастауға байланысты шығыстарды Сатып алушы көтереді.

11.3. Претензии к качеству приобретенного Товара, возникшие после получения и оплаты Товара, рассматриваются в соответствии с Законом РК «О защите прав потребителей» и гарантийными обязательствами Продавца. В связи с этим приобретение Товара с доставкой не дает Покупателю права требования от Продавца доставки приобретенного Товара в целях гарантийного обслуживания или замены, и не дает возможности осуществлять гарантийное обслуживание или замену Товара посредством выезда к Покупателю. Продавец (изготовитель) возмещает потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом/обменом Товара ненадлежащего качества. Расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом/обменом Товара надлежащего качества несет Покупатель.

11.4. Сатушы өткізілетін тауардың сынамалық таңбасының, сондай-ақ атаулы бедерлеменің болуына кепілдік береді, ал бұл кедендік декларациялаудан және кедендік тазартудан, сараптамадан және мемлекеттік бақылаудан тиісті өткенін куәландырады.

11.4. Продавец гарантирует, что реализуемый Товар имеет пробирное клеймо, а также оттиск именника, что свидетельствует о надлежащем прохождении таможенного декларирования и таможенной очистки, экспертизы и государственного контроля.


12. ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ АЙЫРБАСТАУ12. ВОЗВРАТ И/ИЛИ ОБМЕН ТОВАРА 

12.1. Сатып алушы Тауарды Алматы қаласы және/немесе Қазақстан Республикасының басқа қалалары бойынша жеткізу бойынша құнды Сатып алушымен өтелген жағдайда, оны Сатып алушыға бергеннен бұрын кез келген уақытта, ал Тауар берілген соң – он төрт күн ішінде, ҚР «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңында және осы офертада көзделген тәртіпте және талаптармен тиісті сападағы тауардан бас тартуға құқылы.

12.1. Покупатель вправе отказаться от Товара надлежащего качества в любое время до его передачи Покупателю, при условии возмещения Покупателем стоимости услуг по доставке Товара по городу Алматы и/или другие города Республики Казахстан, а после передачи Товара - в течение четырнадцати дней, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «О защите прав потребителей» и настоящей офертой. 

12.2. Тиісті сападағы тауарды қайтару және/немесе айырбастау егер оның тауарлық түрі (қаптамасы), тұтынушылық қасиеттері, бұйымнан бөлінбеген пломбалар мен заттаңбалар, көрсетілген тауарды сатып алу фактісін растайтын құжат, сонымен қатар зергерлік бұйымдардың ерекшелігі салдарынан, «ҰССО» АҚ-ның «Сынама палатасының» Филиалында Тауардың түпнұсқалыққа сараптама актісі сақталған жағдайда болуы мүмкін.

12.2. Возврат и/или обмен товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид (упаковка), потребительские свойства, неотделенные от изделия пломбы и ярлыки, документ, подтверждающий факт приобретения указанного товара, а также, ввиду специфики ювелирных изделий, акт экспертизы Товара на подлинность в Филиале «Пробирная палата» АО «НАЦЭКС». 

12.3. Заңда және осы Шартта көзделген жағдайларда Тауарды қайтару және/немесе айырбастау Сайтта «Байланыс ақпараты» бөлімінде көрсетілген мекенжай бойынша жүргізіледі.

12.3. Возврат и/или обмен товара, в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Договором, производится по адресу, указанному на сайте в разделе «Контакты».

12.4. Сатып алушы тиісті сападағы тауардан бас тартқан кезде, Сатып алушыға Тауарды жеткізуге Сатушының шығыстарын, қайтарылатын Тауарды Сатушыға жеткізу бойынша шығыстарды және ілеспе көліктік шығыстарды қоса алғанда, «ҰССО» АҚ-ның «Сынама палатасының» Филиалына Тауардың түпнұсқалығына сараптаманы жүргізуге Сатушының шығыстарын қоспағанда, сатып алу-сату шартына сәйкес Сатушы Тауар үшін төленген соманы оған қайтарады.

12.4. При отказе Покупателя от товара надлежащего качества, Продавец возвращает ему сумму, уплаченную за Товар в соответствии с договором купли-продажи, за исключением расходов Продавца на доставку Товара Покупателю, расходов по доставке возвращаемого Товара Продавцу и расходов Продавца на проведение экспертизы Товара на подлинность в Филиале «Пробирная палата» АО «НАЦЭКС», включая сопутствующие транспортные расходы.

12.5. Тиісті сападағы тауар қайтарылған жағдайда, егер бұл ретте Тауар Сатып алушыға тегін жеткізілсе, Сатып алушы Сатушымен Тауарды Сатып алушыға жеткізуге Алматы қаласы бойынша 500 (Бес жүз) теңге, өңірлер бойынша 1500 (Бір мың бес жүз) теңге мөлшерінде жұмсалған қаражатты және ілеспе көліктік шығыстарды қоса алғанда, «ҰССО» АҚ-ның «Сынама палатасының» Филиалына Тауардың түпнұсқалығына сараптаманы жүргізуге Сатушының шығыстарын төлейді.

12.5. В случае возврата Товара надлежащего качества и, если при этом, Товар Покупателю был доставлен бесплатно, Покупатель оплачивает затраченные Продавцом средства на доставку Товара Покупателю в размере 500 (Пятьсот) тенге по городу Алматы, 1500 (Одна тысяча пятьсот) тенге по регионам и расходы Продавца на проведение экспертизы Товара на подлинность в Филиале «Пробирная палата» АО «НАЦЭКС», включая сопутствующие транспортные расходы.

12.6. Тауар үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысу бойынша төленген сомаларды қайтару серіктес банкпен көзделген тәртіпте және талаптармен жүзеге асырылады.

12.6. Возврат сумм, оплаченных за товар по безналичному расчету, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных банком-партнером. 

12.7. Сатып алушы Тауардың кемшілігі анықталған және ол оны ауыстыруды талап еткен жағдайда Сатушы, зергерлік бұйымдар ерекшелігінің салдарынан, Тауарды «ҰССО» АҚ-ның «Сынама палатасының» Филиалына Тауардың түпнұсқалығына сараптаманы жүргізуге беруге құқылы. Егер қайтарылатын Тауар кепілдікті жағдайға жатпаған кезде, онда Сатып алушы ілеспе көліктік шығыстарды қоса алғанда, Сатушының Тауардың тұпнұсқалығына сараптаманы жүргізуге шығыстарын өтеуге міндетті.

12.7. В случае обнаружения Покупателем недостатков Товара и предъявления им требования о его замене Продавец, ввиду специфики ювелирных изделий, имеет право передать Товар на проведение экспертизы на подлинность в Филиал «Пробирная палата» АО «НАЦЭКС». В случае если возвращаемый Товар не подпадает под гарантийный случай, то Покупатель обязуется возместить расходы Продавца на проведение экспертизы Товара на подлинность, включая сопутствующие транспортные расходы.


13. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Тараптар ҚР заңнамасына сәйкес жауаптылықта болады.

13.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.

13.2. Сатушы Сатып алушымен Интернет-дүкенде тапсырыс берілген тауарларды тиісті пайдаланбау салдарынан оған келтірілген залал үшін жауаптылықта болмайды.

13.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования им товаров, заказанных в Интернет-магазине.

13.3. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайлары кезінде сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

13.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору купли-продажи на время действия непреодолимой силы.14. ӨЗГЕ ТАЛАПТАР14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1.Сатып алушы және Сатушының арасындағы қарым-қатынастарға Қазақстан Республикасының заңнамасы қолданылады.

14.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство Республики Казахстан.

14.2. Сатып алу-сату шарты Сатып алушымен осы офертаның акцепті күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады.

14.2. Договор купли-продажи вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

14.3. Тараптар сатып алу-сату шарты (оферта) бойынша міндеттемелерді орындаған кезде туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі. Оларды жою мүмкін болмаған жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Сатушының орналасқан жері бойынша сот органдарына жүгінуге құқылы.

14.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по договору купли-продажи (оферте), решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться в судебные органы по месту нахождения Продавца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.4. Интернет-дүкен Сайттағы тауарлық ұсынысты кеңейту және қысқарту, кез келген Тауарларды сатып алуға қолжетімділікті реттеу, сонымен қатар өзінің қалауы бойынша кез келген Тауарларды сатуды тоқтата тұру немесе тоқтату құқығын өзінде сақтап қалады.

14.4. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение на Сайте, регулировать доступ к покупке любых Товаров, а также приостанавливать или прекращать продажу любых Товаров по своему собственному усмотрению.

14.5. Интернет-дүкен және ұсынылатын сервистер профилактикалық немесе өзге жұмыстарды жүргізу себебі бойынша, сондай-ақ техникалық сипаттағы кез келген басқа да себептер бойынша уақытша ішінара немесе толықтай қолжетімсіз болуы мүмкін. Интернет-дүкеннің техникалық қызметі Сатып алушыларға алдын ала хабарлай отырып, немесе хабарламай-ақ, қажетті профилактикалық немесе өзге жұмыстарды дүркін-дүркін жүргізуге құқылы.

14.5. Интернет-магазин и предоставляемые сервисы могут быть временно частично или полностью недоступны по причине проведения профилактических или иных работ, а также по любым другим причинам технического характера. Техническая служба Интернет-магазина имеет право периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с предварительным уведомлением Покупателей или без такового.

14.6. Сотпен сатып алу-сату шартының (офертаның) қандай да болсын ережесінің жарамсыздығын тану қалған ережелердің жарамдылығына әкеп соқтырмайды.

14.6. Признание судом недействительности какого-либо положения договора купли-продажи (оферты) не влечет за собой недействительность остальных положений.
Парақша жүктелуде

Страница загружается

Өтінеміз, күте тұрыңыз

Пожалуйста, подождите